VISION

Vision

 วิสัยทัศน์และนโยบายการบริหาร

 

·         มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร

·         มุ่งเน้นการพัฒนาการบริการสู่ระบบคุณภาพมาตรฐาน

·         มุ่งเน้นการพัฒนาด้านเทคนิคการทำความสะอาด

·         มุ่งเน้นการตรวจสอบคุณภาพของงานอย่างสม่ำเสมอ

·         มุ่งเน้นการตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้า

 ·        มุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ

 

               บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากร เพื่อที่จะก้าวไปสู่ระบบการทำงานที่ได้มาตรฐาน ซึ่งการทำงานบริการที่สำคัญ ซึ่งจะก้าว ไปสู่จุดหมายได้คือ ความพร้อมของพนักงานที่มีจิตสำนึกกับงานด้านบริการ มีความมุ่งมั่น มีความรักในงาน มีการทำงานอย่างมืออาชีพ

            เราพร้อมที่จะนำเสนอการบริการที่ดีให้กับลูกค้า ทั้งในเรื่องของเทคนิคการทำงาน โดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่เหมาะสมกับสถานที่ โดยคำนึงถึงความประหยัด แต่ยึดถือคุณภาพงาน พนักงานที่จะให้บริการแก่ท่าน จะได้รับการฝึกอบรม ทั้งในเรื่องของการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการบริการที่ดี เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพอใจมากที่สุด